Ειδική εξέταση για σκοπούς αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών Οδοντιατρικής που προέρχονται από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) ανακοινώνει ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια Συμφωνίας Συνεργασίας με το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., θα διοργανώνει γραπτές εξετάσεις για σκοπούς αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πιο πάνω τίτλων σπουδών, μέσω του Κέντρου Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.).

Οι εξετάσεις θα αφορούν στα μαθήματα της Εξακτικής και της Ακίνητης Προσθετικής.

Στις εν λόγω εξετάσεις μπορούν να συμμετέχουν όσοι αιτητές/αιτήτριες έχουν υποβάλει αίτηση στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και έχουν εξασφαλίσει σχετική παραπεμπτική επιστολή, ανεξάρτητα πότε υπέβαλαν την αίτησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Κύπρου στο τηλ.: 22894151.

Διπλή αναγνώριση τίτλων σπουδών πενταετούς διάρκειας

Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), μετά από αριθμό ακυρωτικών αποφάσεων του Ανωτάτου και του Διοικητικού Δικαστηρίου, επανεξέτασε το θέμα της διπλής αναγνώρισης τίτλων σπουδών πενταετούς διάρκειας. Ειδικότερα, το Συμβούλιο επανεξέτασε την απόφαση πολιτικής που είχε λάβει, με την οποία εισήγαγε ως κριτήριο την προσκόμιση πιστοποιητικού από τους αρμόδιους φορείς αναγνώρισης της χώρας που λειτουργεί το ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο, το οποίο να πιστοποιεί ότι ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου Master.

Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι, για την εξέταση αιτημάτων για διπλή αναγνώριση τίτλων σπουδών πενταετούς διάρκειας, δηλαδή ως τίτλων ισότιμων και αντίστοιχων προς Πτυχίο σε συγκεκριμένη ειδικότητα και ταυτόχρονα και ως τίτλων ισότιμων προς Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master, το εν λόγω πιστοποιητικό δεν θα αποτελεί απαραίτητο κριτήριο.

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα προς το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., το οποίο θα εξετάζεται με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

Ειδική εξέταση για σκοπούς αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών Ιατρικής που προέρχονται από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), ανακοινώνει ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι σε θέση να διοργανώσει εξέταση στα μαθήματα της Παθολογίας και της Χειρουργικής για σκοπούς αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πιο πάνω τίτλων σπουδών, σε συνεργασία με το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.). Για να διοργανωθεί η εξέταση πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, τουλάχιστον, πέντε (5) άτομα.

Διαβάστε Περισσότερα

Ο περί Εξομοίωσης Διπλωμάτων ή Τίτλων Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου (Συμπληρωματικές Σπουδές) Νόμος του 2001

Το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., κατά την 142η Συνεδρία του (14.4.2014), μελέτησε εκτενώς τον περί Εξομοίωσης ∆ιπλωμάτων ή Τίτλων Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου (Συμπληρωματικές Σπουδές) Νόμο του 2001 και αποφάσισε τα ακόλουθα:

Διαβάστε Περισσότερα

Τίτλοι σπουδών που προσφέρονται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchise) και πιστοποίησης (validation)

Με βάση τον περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικό) Νόμο του 2010, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 20.1.2010, παρέχεται σε κάθε Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η δυνατότητα να απονέμει η ίδια τίτλους σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε Περισσότερα

Παρακολούθηση συμπληρωματικών μαθημάτων για σκοπούς αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο κατά την 133η συνεδρία του ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2013 αποφάσισε ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των αιτητών/αιτητριών, θα απαιτεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των συμπληρωματικών μαθημάτων τα οποία υποδεικνύει για σκοπούς αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Διαβάστε Περισσότερα

Διευκρίνιση σχετικά με την αναγνώριση τίτλων σπουδών από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου

  • Σύμφωνα με τη Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., όσοι τίτλοι σπουδών απονέμονται από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, και έχουν αποκτηθεί μετά από πλήρη φοίτηση των κατόχων τους, θεωρούνται αναγνωρισμένοι και δεν χρειάζεται να υποβληθούν στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για αναγνώριση.
  • Οι υπόλοιποι τίτλοι που απονέμονται από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, δηλαδή εκείνοι που δεν έχουν αποκτηθεί μετά από εξ ολοκλήρου φοίτηση των κατόχων τους, πρέπει να υποβάλλονται στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., όπου θα εξετάζονται ως συνήθως και με βάση την κείμενη Νομοθεσία.
  • 1
  • 2