Αποφάσεις Γενικής Πολιτικής

1. Ουσιώδες μέρος σπουδών για την απόκτηση πρώτου καταληκτικού τίτλου επιπέδου πτυχίου
2. Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων
3. Συνεκτίμηση τίτλων σπουδών
4. Παρακολούθηση συμπληρωματικών μαθημάτων για σκοπούς αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων σπουδών
5. Μεταφορά πιστωτικών μονάδων από εξετάσεις ή επαγγελματική πείρα ή μη αναγνωρισμένο ίδρυμα/μη αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών
6. Μεταφορά πιστωτικών μονάδων από το Δίπλωμα της Αστυνομικής Ακαδημίας
7. Ταυτόχρονη μεταφορά πιστωτικών μονάδων από την Αστυνομική Ακαδημία και από αναγνωρισμένες εξωτερικές εξετάσεις/σχετική επαγγελματική πείρα/μη αναγνωρισμένο ίδρυμα ή μη αξιολογημένο - πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών
8. Προγράμματα σπουδών πενταετούς διάρκειας
9. Τίτλοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) Ελλάδας

1. Ουσιώδες μέρος σπουδών για την απόκτηση πρώτου καταληκτικού τίτλου επιπέδου πτυχίου
Για σκοπούς αναγνώρισης ισοτιμίας, στην περίπτωση αιτήματος για αναγνώριση τίτλου σπουδών για το οποίο μέρος σπουδών έχει γίνει σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης και ο τίτλος έχει χορηγηθεί από άλλο αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, ουσιώδες μέρος-ποσοστό σπουδών για σκοπούς εφαρμογής της πρόνοιας 3.-(3)(α)(ii) των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 172/99, θεωρούνται τα τρία τουλάχιστον εξάμηνα πλήρους φοίτησης για τριετείς κύκλους σπουδών και τα τέσσερα τουλάχιστον εξάμηνα πλήρους φοίτησης για τετραετείς κύκλους σπουδών.

2. Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων
(α) Για την αναγνώριση ενός μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται ο αιτητής να κατέχει αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., μόνο ως προς την ισοτιμία, πρώτο καταληκτικό τίτλο επιπέδου Πτυχίου.

(β) Για να μπορεί ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να τύχει αναγνώρισης ως τίτλος ισότιμος προς Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master, θα πρέπει ο κάτοχος του να συμπληρώσει τουλάχιστον 90 ECTS για την απόκτηση του.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι που χορηγούνται με τη συμπλήρωση λιγότερων διδακτικών μονάδων από τις πιο πάνω, μπορούν να τύχουν αναγνώρισης από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. ως Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών Σπουδών, που σημαίνει τον τίτλο που χορηγείται μετά από επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης μεταπτυχιακού επιπέδου, το οποίο δεν είναι επιπέδου «Master». Σημειώνεται ότι για να μπορεί να αναγνωριστεί ένας μεταπτυχιακός τίτλος, ως τίτλος ισότιμος προς Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η συμπλήρωση, τουλάχιστον, 60 ECTS.

(γ) Ένας μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου Master, του οποίου ο κάτοχος ξεκίνησε τις σπουδές του σε ένα ίδρυμα και συνέχισε μετά σε άλλο, θα πρέπει ο κάτοχός του να συμπληρώσει στο ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο σπουδών τα δυο τρίτα του προγράμματος, ώστε ο τίτλος να μπορεί να τύχει αναγνώρισης.

3. Συνεκτίμηση τίτλων σπουδών
Το Συμβούλιο μπορεί να συνεκτιμήσει πρώτο καταληκτικό τίτλο επιπέδου πτυχίου και μεταπτυχιακό τίτλο σε περιπτώσεις που ο πρώτος καταληκτικός τίτλος επιπέδου Πτυχίου παρουσιάζει προβλήματα στην αναγνώρισή του. Σε τέτοιες περιπτώσεις ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Σε περίπτωση συνεκτίμησης τίτλων σπουδών για την απόκτηση δεδομένης αναγνώρισης τίτλου σπουδών, οι τίτλοι που έχουν συνεκτιμηθεί αναλίσκονται και δεν μπορούν να τύχουν ακαδημαϊκής αναγνώρισης ως ξεχωριστοί αυτόνομοι τίτλοι. Συνεπώς, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ξεχωριστά προσόντα σε κάποιο πλαίσιο χρήσης, όπου επίσης χρησιμοποιείται το προσόν που είναι το αποτέλεσμα της συνεκτίμησης τους.
  • Σε περίπτωση συνεκτίμησης πρώτου καταληκτικού τίτλου επιπέδου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Master, αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας χορηγείται στον κλάδο/ειδίκευση του Πτυχίου, διότι το Master ενισχύει τον πρώτο τίτλο, ο οποίος παρουσιάζει πρόβλημα ως προς την αναγνώριση του. (Για παράδειγμα εάν ένας προπτυχιακός τίτλος επιπέδου πτυχίου παρουσιάζει έλλειψη μαθημάτων, τότε μπορεί να συνεκτιμηθεί με ένα μεταπτυχιακό τίτλο που αφορά στο ίδιο ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του πτυχίου και να χορηγηθεί αναγνώριση στην ειδικότητα του πτυχίου).
  • Τονίζεται ότι, για να μπορεί να γίνει συνεκτίμηση δυο τίτλων σπουδών και αναγνώριση τους ως Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου, θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει πρώτος καταληκτικός τίτλος επιπέδου πτυχίου.
    (Για παράδειγμα εάν ένας προπτυχιακός τίτλος επιπέδου πτυχίου παρουσιάζει έλλειψη μαθημάτων, τότε μπορεί να συνεκτιμηθεί με ένα μεταπτυχιακό τίτλο που αφορά στο ίδιο ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του πτυχίου και να χορηγηθεί αναγνώριση στην ειδικότητα του πτυχίου. Επιπλέον, σημειώνεται ότι σε περίπτωση συνεκτίμησης ενός προπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενός μεταπτυχιακού τίτλου αναγνώριση μπορεί να χορηγηθεί μόνο στην ειδικότητα του πτυχίου).

4. Παρακολούθηση συμπληρωματικών μαθημάτων για σκοπούς αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων σπουδών
Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των αιτητών/αιτητριών, θα απαιτεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των συμπληρωματικών μαθημάτων τα οποία υποδεικνύει για σκοπούς αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε περίπτωση που δεν προσφέρονται κατάλληλα συμπληρωματικά μαθήματα στα εν λόγω ιδρύματα, θα απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση των συμπληρωματικών μαθημάτων, τα οποία προσδιορίζει το Συμβούλιο εκ των προτέρων, σε άλλο αναγνωρισμένο ίδρυμα.

5. Μεταφορά πιστωτικών μονάδων από εξετάσεις ή επαγγελματική πείρα ή μη αναγνωρισμένο ίδρυμα/μη αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών

Οι περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006 Κ.Δ.Π. 129/2006, αναφέρουν μεταξύ άλλων:

Το Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζει ως μέρος των πιστωτικών μονάδων που έχουν δοθεί από το ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο σπουδών, πιστώσεις από σχετική επαγγελματική πείρα, καθώς και μεταφορά πιστωτικών μονάδων από αναγνωρισμένες εξωτερικές εξετάσεις.

Με βάση τους παραπάνω Κανονισμούς το Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα αναγνωρίζει κατ΄ εξαίρεση και κατά την κρίση του και μόνο όσον αφορά την ισοτιμία, μεταφορά πιστωτικών μονάδων από αναγνωρισμένες εξωτερικές εξετάσεις, επαγγελματική πείρα, μη αναγνωρισμένο ίδρυμα/μη αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών, μέχρι 10% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών.

6. Μεταφορά πιστωτικών μονάδων από το Δίπλωμα της Αστυνομικής Ακαδημίας
Σύμφωνα με τις αποφάσεις πολιτικής του Συμβουλίου, οι πιστωτικές μονάδες που μεταφέρονται από το Δίπλωμα της Αστυνομικής Ακαδημίας, για την απόκτηση τίτλου σπουδών επιπέδου Πτυχίου, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του εν λόγω τίτλου σπουδών.

7. Ταυτόχρονη μεταφορά πιστωτικών μονάδων από την Αστυνομική Ακαδημία και από αναγνωρισμένες εξωτερικές εξετάσεις/σχετική επαγγελματική πείρα/μη αναγνωρισμένο ίδρυμα ή μη αξιολογημένο - πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών
Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι στις περιπτώσεις ταυτόχρονης μεταφοράς πιστωτικών μονάδων από την Αστυνομική Ακαδημία και από αναγνωρισμένες εξωτερικές εξετάσεις/σχετική επαγγελματική πείρα/μη αναγνωρισμένο ίδρυμα ή αξιολογημένο - πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών, σε πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση τίτλου επιπέδου Πτυχίου, το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που μεταφέρονται από τα πιο πάνω δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα τρίτο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του εν λόγω τίτλου σπουδών.

8. Προγράμματα σπουδών πενταετούς διάρκειας
Σύμφωνα με τις αποφάσεις πολιτικής του Συμβουλίου διπλή αναγνώριση, δηλαδή αναγνώριση ενός τίτλου ως τίτλου ισότιμου και αντίστοιχου προς Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου σε συγκεκριμένη ειδικότητα και ταυτόχρονα ως τίτλου ισότιμου προς Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master, μπορεί να χορηγηθεί μόνο στις περιπτώσεις που η κανονική διάρκεια πλήρους φοίτησης του συνδυασμένου προγράμματος (πρόγραμμα το οποίο οδηγεί σε πρώτο καταληκτικό τίτλο, δεύτερου κύκλου) είναι τουλάχιστο πέντε ακαδημαϊκά έτη.

9.Τίτλοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) Ελλάδας
Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ΤΕΙ μπορούν να αναγνωριστούν ως τίτλοι ισότιμοι προς Πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου.

Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι εν λόγω τίτλοι σπουδών δεν μπορούν να τύχουν αναγνώρισης ως τίτλοι ισότιμοι και αντίστοιχοι προς Πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου, διότι τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα TEI διαφοροποιούνται από τα προγράμματα που προσφέρουν τα πανεπιστήμια ως προς τη φυσιογνωμία τους, καθώς εκείνα των πανεπιστημίων έχουν ακαδημαϊκό προσανατολισμό ενώ εκείνα των ΤΕΙ έχουν επαγγελματικό προσανατολισμό.

Επιπλέον, δεν μπορεί να χορηγηθεί αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας ούτε με την παρακολούθηση επιπρόσθετων μαθημάτων, ούτε με συνεκτίμηση του τίτλου των ΤΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών για το λόγο ακριβώς που επεξηγήθηκε στην προηγούμενη παράγραφο.