Συνήθεις Ερωτήσεις

Ερώτηση 1: Τι σημαίνει «τίτλος σπουδών»;
Ερώτηση 2: Το ΚΥΣΑΤΣ αναγνωρίζει ιδρύματα;
Ερώτηση 3: Ποιοι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται αυτόματα;
Ερώτηση 4: Ουσιώδες μέρος σπουδών για την απόκτηση πρώτου καταληκτικού τίτλου επιπέδου πτυχίου
Ερώτηση 5: Πιθανά προβλήματα
Ερώτηση 6: Συνεκτίμηση τίτλων σπουδών
Ερώτηση 7: Τίτλοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων(ΤΕΙ) Ελλάδας
Ερώτηση 8: Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών επιπέδου Master
Ερώτηση 9: Μεταφορά πιστωτικών μονάδων από εξετάσεις ή επαγγελματική πείρα
Ερώτηση 10: Καθορισμός μαθημάτων αντιστοιχίας
Ερώτηση 11: Συνδυασμένα Προγράμματα Σπουδών Πενταετούς Διάρκειας

Ερώτηση 1: Τι σημαίνει «τίτλος σπουδών»;.
«Τίτλος σπουδών» σημαίνει οποιοδήποτε πτυχίο, δίπλωμα, ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης με το οποίο πιστοποιείται ότι ο κάτοχός του έχει συμπληρώσει επιτυχώς ένα πρόγραμμα σπουδών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Ερώτηση 2: Το ΚΥΣΑΤΣ αναγνωρίζει ιδρύματα;
Τα ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης αναγνωρίζονται από τους αρμόδιους φορείς της χώρας στην οποία λειτουργούν.

Τα προγράμματα αξιολογούνται-πιστοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς της χώρας στην οποία προσφέρονται.

Το ΚΥΣΑΤΣ μπορεί να αναγνωρίσει ένα τίτλο σπουδών μόνο εάν προέρχεται από αναγνωρισμένο ίδρυμα ή αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών από τους αρμόδιους φορείς της χώρας, στην οποία λειτουργεί/προσφέρεται.

Ερώτηση 3: Ποιοι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται αυτόματα;
Οι τίτλοι σπουδών που έχουν απονεμηθεί από:

 • Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου,
 • Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου
 • Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, με την προϋπόθεση ότι η φοίτηση του κατόχου τους έχει γίνει εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα σπουδών του ιδιωτικού πανεπιστημίου.

Οι αυτόματα αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών δεν περνούν από τις διαδικασίες του ΚΥΣΑΤΣ.

Ερώτηση 4: Ουσιώδες μέρος σπουδών για την απόκτηση πρώτου καταληκτικού τίτλου επιπέδου πτυχίου

Για σκοπούς αναγνώρισης ισοτιμίας, στην περίπτωση αιτήματος για αναγνώριση τίτλου σπουδών για το οποίο μέρος σπουδών έχει γίνει σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης και ο τίτλος έχει χορηγηθεί από άλλο αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, ουσιώδες μέρος-ποσοστό σπουδών για σκοπούς εφαρμογής της πρόνοιας 3.-(3)(α) των περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Κανονισμών του 1999 έως 2015, θεωρούνται τα τρία τουλάχιστον εξάμηνα πλήρους φοίτησης για τριετείς κύκλους σπουδών και τα τέσσερα τουλάχιστον εξάμηνα πλήρους φοίτησης για τετραετείς κύκλους σπουδών.

Ερώτηση 5: Πιθανά προβλήματα

 • Μέρος της φοίτησης ή όλη η φοίτηση να έχει γίνει σε μη αναγνωρισμένο ίδρυμα σπουδών ή μη αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών.
 • Να μην έχει συμπληρωθεί το ουσιώδες μέρος σπουδών, στο ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο.
 • Να υπάρχει μεταφορά πιστωτικών μονάδων από επαγγελματικά προσόντα ή επαγγελματικές εξετάσεις ή άλλες εξωτερικές εξετάσεις η οποία να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των μονάδων.

Ερώτηση 6: Συνεκτίμηση τίτλων σπουδών
Το Συμβούλιο μπορεί να συνεκτιμήσει πρώτο καταληκτικό τίτλο επιπέδου πτυχίου και Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master σε περιπτώσεις που ο πρώτος καταληκτικός τίτλος επιπέδου Πτυχίου παρουσιάζει προβλήματα στην αναγνώρισή του. Σε τέτοιες περιπτώσεις ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Οι τίτλοι που συνεκτιμούνται πρέπει να αφορούν στο ίδιο ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.
 • Το Master ενισχύει τον πρώτο τίτλο και συνεπώς αναλώνεται.
 • Η αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας χορηγείται στον κλάδο/ειδίκευση του Πτυχίου.

Ερώτηση 7: Τίτλοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) Ελλάδας
Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ΤΕΙ μπορούν να αναγνωριστούν ως τίτλοι ισότιμοι προς Πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου.

Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι εν λόγω τίτλοι σπουδών δεν μπορούν να τύχουν αναγνώρισης ως τίτλοι ισότιμοι και αντίστοιχοι προς Πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου, διότι τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν διαφοροποιούνται από τα προγράμματα που προσφέρουν τα πανεπιστήμια ως προς τη φυσιογνωμία τους, καθώς εκείνα των πανεπιστημίων έχουν ακαδημαϊκό προσανατολισμό ενώ εκείνα των ΤΕΙ έχουν επαγγελματικό προσανατολισμό.

Ερώτηση 8: Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών επιπέδου Master
Για να αναγνωριστεί ένας μεταπτυχιακός τίτλος ως ισότιμος μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου Master πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να υπάρχει πρώτος καταληκτικός τίτλος επιπέδου πτυχίου αναγνωρισμένος από το ΚΥΣΑΤΣ τουλάχιστον ως προς την ισοτιμία.
 • Να είναι διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους πλήρους φοίτησης.
 • Το πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνει τουλάχιστον 90 ECTS.

Ερώτηση 9: Μεταφορά πιστωτικών μονάδων από εξετάσεις ή επαγγελματική πείρα ή μη αναγνωρισμένο ίδρυμα/μη αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών
Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα αναγνωρίζει κατ΄ εξαίρεση και κατά την κρίση του και μόνο όσον αφορά την ισοτιμία, μεταφορά πιστωτικών μονάδων από αναγνωρισμένες εξωτερικές εξετάσεις, επαγγελματική πείρα, μη αναγνωρισμένο ίδρυμα/μη αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών, μέχρι 10% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών.

Ερώτηση 10: Καθορισμός μαθημάτων αντιστοιχίας
Το ΚΥΣΑΤΣ καθορίζει μαθήματα σε περίπτωση που ένα πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου υπολείπεται μαθήματα σε σχέση με το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών για σκοπούς αναγνώρισης της αντιστοιχίας.

Τα μαθήματα αυτά (αν είναι λιγότερα από 10) καθορίζονται από το ΚΥΣΑΤΣ και η αντιστοιχία χορηγείται εφόσον ο αιτητής προσκομίσει επίσημο πιστοποιητικό ότι έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα αυτά.

Αν το πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησε ο αιτητής συγκρινόμενο με το πρότυπο πρόγραμμα υπολείπεται πέραν των 10 μαθημάτων, η αντιστοιχία δεν μπορεί να αναγνωριστεί.

Ερώτηση 11: Συνδυασμένα Προγράμματα Σπουδών Πενταετούς Διάρκειας
Σύμφωνα με τις αποφάσεις πολιτικής του Συμβουλίου διπλή αναγνώριση, δηλαδή αναγνώριση ενός τίτλου ως τίτλου ισότιμου και αντίστοιχου προς Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου σε συγκεκριμένη ειδικότητα και ταυτόχρονα ως τίτλου ισότιμου προς Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Μaster, μπορεί να χορηγηθεί μόνο στις περιπτώσεις που η κανονική διάρκεια πλήρους φοίτησης του συνδυασμένου προγράμματος (πρόγραμμα το οποίο οδηγεί σε πρώτο καταληκτικό τίτλο, δεύτερου κύκλου) είναι τουλάχιστο πέντε ακαδημαϊκά έτη.