Αρμοδιότητες

Το ΚΥΣΑΤΣ είναι το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από αναγνωρισμένα ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή από αξιολογημένα/πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών.

Το ΚΥΣΑΤΣ παρέχει πληροφορίες για τα συστήματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου και του εξωτερικού καθώς επίσης και για τους τίτλους σπουδών που απονέμουν τα ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου και του εξωτερικού.