Σπουδές εξ' αποστάσεως

1. Αναγνώριση προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται με τη μέθοδο των "Σπουδών εξ Αποστάσεως" και "Work based Learning Studies"
2. Προγράμματα σπουδών που προσφέρονται με τη μέθοδο των "Σπουδών εξ Αποστάσεως"
3. Εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών εξ' αποστάσεως
4. Πίνακας εγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών εξ'αποστάσεως
5. Προγράμματα σπουδών ιδρυμάτων τύπου "Ανοιχτού Πανεπιστημίου"
6. Προγράμματα σπουδών "Work based Learning Studies"
7. Σημαντική διευκρίνιση για τα σημεία 3, 4, 5 και 6

1. Αναγνώριση προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται με τη μέθοδο των "Σπουδών εξ Αποστάσεως" και "Work based Learning Studies"
Το Συμβούλιο του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) έχει εκφράσει τη θερμή υποστήριξή του προς τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται με τις εναλλακτικές μεθόδους των "Σπουδών εξ Αποστάσεως" και "Work Based Learning Studies", εφόσον, πληρούν ορισμένα κριτήρια και διασφαλίζεται η ποιότητά τους και η αξιοπιστία των τίτλων σπουδών.

2. Προγράμματα σπουδών που προσφέρονται με τη μέθοδο των "Σπουδών εξ Αποστάσεως"
Για τη διασφάλιση της ποιότητας των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών, το Συμβούλιο έχει θέσει κάποιες προϋποθέσεις ως προς την αναγνώριση τίτλων σπουδών που αποκτώνται με τη μέθοδο αυτή.

Βασικές προϋποθέσεις είναι:
  • Η ύπαρξη θεσμοθετημένων προγραμμάτων σπουδών τα οποία προσφέρονται εξ' αποστάσεως
  • Η διασφάλιση του αδιάβλητου της αξιολόγησης των διδασκομένων
  • Κατάλληλη υποδομή για την προσφορά μαθημάτων με τη μέθοδο των "Σπουδών εξ Αποστάσεως"
  • Διασφάλιση επαρκούς επικοινωνίας ανάμεσα στους διδάσκοντες και στους διδασκόμενους.
  • Η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων, είτε υπό την εποπτεία του ίδιου του ιδρύματος, είτε υπό την εποπτεία αρμόδιου φορέα.
  • Το ποσοστό του διδακτικού προσωπικού σε ένα πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται εξ αποστάσεως, το οποίο κατέχει διδακτορικό τίτλο, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 75%.
  • Για διδακτορικούς τίτλους σπουδών είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του υποψηφίου στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος που προσφέρει το πρόγραμμα και θα απονείμει τον τίτλο σπουδών, για την τελική υποστήριξη της διδακτορικής του διατριβής.
Το Συμβούλιο έχει ετοιμάσει ερωτηματολόγιο στο οποίο ζητούνται οι αναγκαίες και απαιτούμενες πληροφορίες ώστε να προβαίνει στην αξιολόγησή και τη λήψη αποφάσεων ως προς την αναγνωρισιμότητα των τίτλων σπουδών που απονέμονται από διάφορα Πανεπιστήμια με τη μέθοδο των σπουδών εξ’ αποστάσεως.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν αξιολόγηση των προγραμμάτων που θα παρακολουθήσουν από το Συμβούλιο, θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση και την αποστολή του ερωτηματολογίου για τα εξ αποστάσεως προγράμματα, από το Πανεπιστήμιο που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν.

Τα ερωτηματολόγια πρέπει να φτάσουν συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο του προγράμματος, με επίσημη επιστολή από το πανεπιστήμιο στο ΚΥΣΑΤΣ. Για το ερωτηματολόγιο πατήστε εδώ

3. Εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών εξ'αποστάσεως
Ο κατάλογος προγραμμάτων σπουδών εξ' αποστάσεως που προσφέρουν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διαφόρων χωρών, περιλαμβάνει τα εξ' αποστάσεως προγράμματα που θεωρούνται εγκεκριμένα. Εάν κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, ξένου εκπαιδευτικού ιδρύματος δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, τότε ή δεν αναγνωρίζεται ακαδημαϊκά ή ενδεχόμενα δεν έχει δοθεί ακόμα η ευκαιρία στο ΚΥΣΑΤΣ να αποφανθεί για το ακαδημαϊκό του επίπεδο.

Θα πρέπει να σημειωθεί τέλος, ότι ο κατάλογος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστά τη διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών που απονέμονται με την εν λόγω μέθοδο.

4. Πίνακας εγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών εξ'αποστάσεως
Πατήστε εδώ

5. Προγράμματα σπουδών ιδρυμάτων τύπου "Ανοιχτού Πανεπιστημίου"
Όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και το Open University του Ηνωμένου Βασιλείου είναι εγκεκριμένα.

Τα πιο πάνω ανοικτά πανεπιστήμια προσφέρουν μόνο προγράμματα με τη μέθοδο των "Σπουδών εξ' αποστάσεως" και συνεπώς είναι κατάλληλα δομημένα για την προσφορά τέτοιου είδους προγραμμάτων.

Εάν κάποιο άλλο ξένο ανοικτό πανεπιστήμιο δεν αναφέρεται πιο πάνω, ενδεχόμενα να μην έχει δοθεί ακόμα η ευκαιρία στο ΚΥΣΑΤΣ να αποφανθεί για το ακαδημαϊκό του επίπεδο.

Σημείωση – University of London Ηνωμένου Βασιλείου:

Το ΚΥΣΑΤΣ αποφάσισε ότι από τις 31.10.2015 και μετά, όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να εγγραφούν σε ένα από τα International (External) programmes που προσφέρει το University of London του Ηνωμένου Βασιλείου και επιθυμούν αξιολόγηση του προγράμματος που θα παρακολουθήσουν από το Συμβούλιο, θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση και την αποστολή του ερωτηματολογίου για τα εξ αποστάσεως προγράμματα, από το εν λόγω Πανεπιστήμιο (βλ. Σημείο 2: Προγράμματα σπουδών που προσφέρονται με τη μέθοδο των "Σπουδών εξ Αποστάσεως).

Μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία τα International (External) programmes του University of London θεωρούνταν εγκεκριμένα.

6. Προγράμματα σπουδών "Work based Learning Studies"

Middlesex University - Masters of Professional Studies
Περίοδος Έγκρισης: Ιανουάριος 2012 - Αύγουστος 2014


  • Τίτλοι σπουδών " Master of Professional Studies" που απονέμονται από το Middlesex University με τη μέθοδο "Work based learning" είναι αναγνωρίσιμοι ως ισότιμοι προς Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master εφόσον:


- Υπάρχει αναγνωρισμένος από το ΚΥΣΑΤΣ, τουλάχιστον ως προς την ισοτιμία, πρώτος καταληκτικός τίτλος επιπέδου Πτυχίου.

- Κατά την περίοδο των σπουδών του ο φοιτητής /φοιτήτρια είναι σε πλήρη απασχόληση σε εργασία συναφή με την ειδικότητα του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Middlesex University - "Doctorate in Professional Studies"

  • Τίτλοι σπουδών "Doctorate in Professional Studies" που απονέμονται από το Middlesex University του Ηνωμένου Βασιλείου με τη μέθοδο "Work based learning"

Οι διδακτορικοί τίτλοι "Doctorate in Professional Studies" που απονέμονται από το Middlesex University του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να αναγνωριστούν εφόσον:

- Υπάρχει αναγνωρισμένος από το ΚΥΣΑΤΣ, τουλάχιστον ως προς την ισοτιμία, πρώτος καταληκτικός τίτλος επιπέδου πτυχίου και μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master.

- Κατά την περίοδο των σπουδών του ο φοιτητής /φοιτήτρια είναι σε πλήρη απασχόληση σε εργασία συναφή με την ειδικότητα του διδακτορικού διπλώματος.

Κατά κανόνα η εξάσκηση του επαγγέλματος πρέπει να γίνεται καθόλη τη διάρκεια των σπουδών.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία κατά την εξάσκηση του επαγγέλματος, αυτή πρέπει να γίνεται σε αναγνωρισμένα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος σημειώνεται ότι το ΚΥΣΑΤΣ κατά την υποβολή των αιτήσεων για αναγνώριση τίτλων σπουδών που προσφέρονται με τη μέθοδο Work based learning θα απαιτεί από τους αιτητές να προσκομίσουν εργασίες ή/και τη διατριβή που εκπόνησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

7. Σημαντική διευκρίνιση για τα σημεία 3, 4, 5 και 6 "

Τονίζεται ότι η έγκριση ενός προγράμματος σπουδών που προσφέρεται με τη μέθοδο των «Σπουδών εξ Αποστάσεως» δεν σημαίνει και την αυτόματη αναγνώριση του τίτλου σπουδών που θα απονεμηθεί.

Για να αναγνωριστεί ένας τίτλος πρέπει να υποβληθεί αίτηση με βάση τις εγκεκριμένες διαδικασίες και συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι τίτλοι μπορούν να αναγνωριστούν, νοουμένου ότι πληρούνται όλες οι πρόνοιες των περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Κανονισμών του 1999 έως 2015.