Διπλή αναγνώριση τίτλων σπουδών πενταετούς διάρκειας

Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), μετά από αριθμό ακυρωτικών αποφάσεων του Ανωτάτου και του Διοικητικού Δικαστηρίου, επανεξέτασε το θέμα της διπλής αναγνώρισης τίτλων σπουδών πενταετούς διάρκειας. Ειδικότερα, το Συμβούλιο επανεξέτασε την απόφαση πολιτικής που είχε λάβει, με την οποία εισήγαγε ως κριτήριο την προσκόμιση πιστοποιητικού από τους αρμόδιους φορείς αναγνώρισης της χώρας που λειτουργεί το ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο, το οποίο να πιστοποιεί ότι ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου Master.

Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι, για την εξέταση αιτημάτων για διπλή αναγνώριση τίτλων σπουδών πενταετούς διάρκειας, δηλαδή ως τίτλων ισότιμων και αντίστοιχων προς Πτυχίο σε συγκεκριμένη ειδικότητα και ταυτόχρονα και ως τίτλων ισότιμων προς Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master, το εν λόγω πιστοποιητικό δεν θα αποτελεί απαραίτητο κριτήριο.

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα προς το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., το οποίο θα εξετάζεται με βάση την κείμενη Νομοθεσία.