Παραπλανητικές διαφημίσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου ότι προγράμματα που προσφέρουν είναι αναγνωρισμένα από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.

Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) έχει παρατηρήσει ότι ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου διαφημίζουν/ανακοινώνουν είτε μέσω αναρτήσεων στις ιστοσελίδες που διατηρούν, είτε μέσω των διαφόρων μέσων μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, ότι προγράμματα σπουδών που προσφέρουν είναι αναγνωρισμένα από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.

Σύμφωνα με τους περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμους του 1996 έως 2016, το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. είναι το αρμόδιο σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από αναγνωρισμένα ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή από αξιολογημένα/πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών.

Τονίζεται ότι, η αξιολόγηση-πιστοποίηση/αναγνώριση προγραμμάτων σπουδών δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. Ως εκ τούτου, οι διαφημίσεις/ανακοινώσεις, με οποιοδήποτε τρόπο, εκ μέρους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου, ότι προγράμματα σπουδών που προσφέρουν είναι αναγνωρισμένα από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., οι οποίες είναι δυνατό να παραπλανούν τους υποψήφιους φοιτητές και το κοινό, θα πρέπει να αγνοούνται αφού κάτι τέτοιο προσκρούει στο Νόμο. Ούτε δε και δεσμεύουν το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., το οποίο ουδεμία σχέση έχει με τέτοιου είδους διαφημίσεις/ανακοινώσεις.