Διαδικασία Αίτησης - Γενικές Πληροφορίες

Έντυπα Αιτήσεων

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του ΚΥΣΑΤΣ στην κατηγορία Διαδικασία Αίτησης - Έντυπα.

Υποβολή Αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8:30-14:00 στα γραφεία μας, που βρίσκονται στην Λεωφόρο Στροβόλου 56, Στρόβολος 2018, Λευκωσία.

Η παραλαβή αιτήσεων γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης με την Υπηρεσία του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. στο τηλέφωνο 22806357 και τον καθορισμό σχετικού ραντεβού.

Για κάθε αίτημα αναγνώρισης τίτλου πρέπει να υποβάλλεται χωριστή αίτηση.

Στην περίπτωση που η υποβολή δεν γίνεται από τον/την ίδιο/α τον/την αιτητή/αιτήτρια απαιτείται γραπτή εξουσιοδότηση προς το άτομο που θα ενεργήσει εκ μέρους του.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις μέσω διαδικτύου.

Συνοδευτικά έγγραφα

 • Πιστοποιημένο αντίγραφο του απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Πιστοποιημένο αντίγραφο των τίτλων σπουδών των οποίων ζητείται η αναγνώριση.
 • Συμπλήρωμα Διπλώματος (Diploma Supplement)/Επίσημη αναλυτική βαθμολογία (Official Transcript) για κάθε τίτλο.
 • Επίσημη μετάφραση στην Ελληνική ή την Αγγλική, αν τα υποβαλλόμενα έγγραφα δεν είναι στην Ελληνική ή την Αγγλική. Συστήνεται η προσκόμιση αναλυτικής περιγραφής των μαθημάτων.
Στην περίπτωση μεταπτυχιακού προγράμματος πιθανόν να ζητηθεί η προσκόμιση της διπλωματικής εργασίας.

Πιστοποίηση Αντιγράφων

Μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • Βεβαίωση γνησιότητας αντιγράφου από το ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο (true copy).
 • Αντιπαραβολή του αντιγράφου προς το πρωτότυπο από μέλος της Υπηρεσίας του ΚΥΣΑΤΣ.

Δεν γίνονται δεκτές πιστοποιήσεις από κοινοτικές αρχές ή πιστοποιούντες υπάλληλους.

Μεταφράσεις εγγράφων

Γίνονται δεκτές μεταφράσεις από:
 • Το ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο
 • Ορκωτούς μεταφραστές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Το αρμόδιο Υπουργείο της κάθε χώρας (π.χ. Υπουργείο Εξωτερικών).

Στην περίπτωση μεταφράσεων, με την αίτηση κατατίθενται τα αυθεντικά έγγραφα μεταφράσεων.

Τέλη

 • Εξέταση αίτησης αναγνώρισης κάθε τίτλου σπουδών €85.43
 • Επανεξέταση κάθε τίτλου σπουδών €170.86
 • Έκδοση πιστοποιητικού αναγνώρισης κάθε τίτλου σπουδών €34.17
Τα τέλη μπορούν να πληρωθούν με μετρητά ή πιστωτική κάρτα μετά την κατάθεση της αίτησης στα γραφεία του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ στη Λευκωσία.

Oι πληρωμές των τελών μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης JCCsmart.