Ιδιωτική Εκπαίδευση

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια

Εγκεκριμένα Προγράμματα Ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Το αρμόδιο σώμα για την αξιολόγηση των προγραμμάτων που προσφέρουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου είναι ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙ.Π.Α.Ε.).

Οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται από τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, μετά από πλήρη (εξ ολοκλήρου) φοίτηση στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο, θεωρούνται αυτόματα αναγνωρισμένοι με βάση τη Νομοθεσία και δεν υποβάλλονται στο ΚΥΣΑΤΣ για αναγνώριση.

Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ)

Το αρμόδιο σώμα για την αξιολόγηση των προγραμμάτων που προσφέρουν οι Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου (ΙΣΤΕ) είναι ο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙ.Π.Α.Ε.).

Μπορείτε να δείτε τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) καθώς και τα αξιολογημένα – πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών στην ιστοσελίδα του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙ.Π.Α.Ε.).

Πληροφορίες για τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) μπορείτε επίσης να βρείτε και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης (Δ.Α.Ε.)

Τίτλοι σπουδών που απονέμονται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αξιολογημένων – πιστοποιημένων προγραμμάτων των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου (ΙΣΤΕ), μπορούν να τύχουν αναγνώρισης από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.