Τίτλοι σπουδών που προσφέρονται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchise) και πιστοποίησης (validation)

Με βάση τον περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικό) Νόμο του 2010, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας στις 20.1.2010, παρέχεται σε κάθε Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η δυνατότητα να απονέμει η ίδια τίτλους σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε Περισσότερα

Παρακολούθηση συμπληρωματικών μαθημάτων για σκοπούς αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο κατά την 133η συνεδρία του ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2013 αποφάσισε ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των αιτητών/αιτητριών, θα απαιτεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των συμπληρωματικών μαθημάτων τα οποία υποδεικνύει για σκοπούς αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Διαβάστε Περισσότερα

Διευκρίνιση σχετικά με την αναγνώριση τίτλων σπουδών από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου

  • Σύμφωνα με τη Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., όσοι τίτλοι σπουδών απονέμονται από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, και έχουν αποκτηθεί μετά από πλήρη φοίτηση των κατόχων τους, θεωρούνται αναγνωρισμένοι και δεν χρειάζεται να υποβληθούν στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για αναγνώριση.
  • Οι υπόλοιποι τίτλοι που απονέμονται από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, δηλαδή εκείνοι που δεν έχουν αποκτηθεί μετά από εξ ολοκλήρου φοίτηση των κατόχων τους, πρέπει να υποβάλλονται στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., όπου θα εξετάζονται ως συνήθως και με βάση την κείμενη Νομοθεσία.