Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών

Αρχές αναγνώρισης

Ως μέτρο κρίσης λαμβάνεται ο τίτλος της ίδιας ειδικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ ή των άλλων δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου ανάλογα με την περίπτωση.

Σε περίπτωση που δεν παρέχεται τίτλος της ίδιας ειδικότητας από τα πιο πάνω εκπαιδευτικά ιδρύματα, ως μέτρο κρίσης λαμβάνεται ο τίτλος της ίδιας ειδικότητας αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών, ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προτεραιότητα της Ελλάδας.

Μορφές αναγνώρισης

Το ΚΥΣΑΤΣ προβαίνει σε αναγνώριση δύο μορφών:«ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας»

Ισοτιμία

Ισοτιμία χορηγείται αν η διάρκεια σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου ή των άλλων δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου. Ως προς τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, εξαίρεση από τα πιο πάνω αποτελούν ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου» (open university), σπουδών εξ αποστάσεως (distance learning) και εξωτερικών πτυχίων (externaldegrees), νοουμένου ότι:

  • το ίδρυμα που προσφέρει τέτοιου είδους εκπαίδευση έχει πρόγραμμα σπουδών για το σκοπό αυτό
  • ολόκληρη η διαδικασία προσφοράς τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται μόνο από το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο
  • η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται με βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες
  • Όλο το πρόγραμμα έχει γίνει σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα/ιδρύματα ή σε εκπαιδευτικά αξιολογημένο-πιστοποιημένο κλάδο σπουδών και ένα ουσιώδες μέρος-ποσοστό των σπουδών έχει γίνει στο ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο.

Ισοτιμία και αντιστοιχία

Ισχύει μόνο για τα πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου και αφορά στην αναγνώριση πέραν του επιπέδου σπουδών και του περιεχομένου σπουδών.

Χορηγείται αν επιπρόσθετα με τις προϋποθέσεις για χορήγηση ισοτιμίας,το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τουλάχιστο τα 2/3 των απαιτούμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των μαθημάτων κορμού, του αντίστοιχου κλάδου του ιδρύματος που λαμβάνεται ως μέτρο κρίσης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις πολιτικής του Συμβουλίου, αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας μπορεί να χορηγηθεί στον κλάδο/ειδίκευση που σπούδασε ο/η αιτητής/αιτήτρια και ο οποίος αναγράφεται στον τίτλο σπουδών του/της και όχι σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο/ειδίκευση.

Επίπεδα Αναγνώρισης