Χρήσιμες Συνδέσεις

Enic Naric
Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης
Εθνικό Πλαίσιο προσόντων
Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.)
Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Δια Βίου Μάθησης
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Ρυθμιζόμενα επαγγέλματα
Συνθήκη της Λισαβόνας
Bologna Process
Erasmus+
Eurypedia - The European Encyclopedia on National Education Systems
HEGESCO – Higher Education as a Generator of Strategic Competences – The Project