Διευκρίνιση σχετικά με την αναγνώριση τίτλων σπουδών από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου

  • Σύμφωνα με τη Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., όσοι τίτλοι σπουδών απονέμονται από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, και έχουν αποκτηθεί μετά από πλήρη φοίτηση των κατόχων τους, θεωρούνται αναγνωρισμένοι και δεν χρειάζεται να υποβληθούν στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για αναγνώριση.
  • Οι υπόλοιποι τίτλοι που απονέμονται από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, δηλαδή εκείνοι που δεν έχουν αποκτηθεί μετά από εξ ολοκλήρου φοίτηση των κατόχων τους, πρέπει να υποβάλλονται στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., όπου θα εξετάζονται ως συνήθως και με βάση την κείμενη Νομοθεσία.