Ο περί Εξομοίωσης Διπλωμάτων ή Τίτλων Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου (Συμπληρωματικές Σπουδές) Νόμος του 2001

Το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., κατά την 142η Συνεδρία του (14.4.2014), μελέτησε εκτενώς τον περί Εξομοίωσης ∆ιπλωμάτων ή Τίτλων Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου (Συμπληρωματικές Σπουδές) Νόμο του 2001 και αποφάσισε τα ακόλουθα:

  • Το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., από τώρα και στο εξής, δεν θα αποδέχεται τα συμπληρωματικά μαθήματα για σκοπούς εξομοίωσης διπλωμάτων ή τίτλων που χορηγήθηκαν από Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου, της οποίας ο αντίστοιχος κλάδος δεν ήταν εκπαιδευτικά αξιολογημένος – πιστοποιημένος, όταν οι σπουδές που οδήγησαν στην απόκτηση του εν λόγω διπλώματος ή τίτλου δεν εμπίπτουν στο χρονικό πλαίσιο που προνοεί ο περί Εξομοίωσης ∆ιπλωμάτων ή Τίτλων Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου (Συμπληρωματικές Σπουδές) Νόμος του 2001.

    Συγκεκριμένα ο εν λόγω Νόμος προνοεί ότι: «Oι σπουδές που οδήγησαν στην απόκτηση του πιο πάνω αναφερόμενου διπλώματος ή τίτλου άρχισαν κατά ή μετά τη 16η Ιανουαρίου 1987 και όχι αργότερα από το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997».

  • Στα πλαίσια της 145ης Συνεδρίας του (21.7.2014), το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., συζήτησε εκ νέου το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της απόφασης που έλαβε κατά την 142η Συνεδρία του (14.4.2014), διευκρίνισε τα ακόλουθα:

    Το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. θα αποδέχεται συμπληρωματικά μαθήματα για σκοπούς εξομοίωσης διπλωμάτων ή τίτλων που χορηγήθηκαν από Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου, της οποίας ο αντίστοιχος κλάδος δεν ήταν εκπαιδευτικά αξιολογημένος- πιστοποιημένος, μόνο στις εξής περιπτώσεις:
  • Όταν η φοίτηση για τα συμπληρωματικά μαθήματα για σκοπούς εξομοίωσης άρχισε ή θα αρχίσει πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2014.
  • Όταν ο αντίστοιχος μη αξιολογημένος-πιστοποιημένος κλάδος υποβλήθηκε για αξιολόγηση πριν τη λήψη της απόφασης του Συμβουλίου στα πλαίσια της 142ης Συνεδρίας (14.4.2014) του, με την προϋπόθεση ότι θα αξιολογηθεί-πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης.