Παρακολούθηση συμπληρωματικών μαθημάτων για σκοπούς αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο κατά την 133η συνεδρία του ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2013 αποφάσισε ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των αιτητών/αιτητριών, θα απαιτεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των συμπληρωματικών μαθημάτων τα οποία υποδεικνύει για σκοπούς αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε περίπτωση που δεν προσφέρονται κατάλληλα συμπληρωματικά μαθήματα στα εν λόγω ιδρύματα, θα απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση των συμπληρωματικών μαθημάτων, τα οποία προσδιορίζει το Συμβούλιο εκ των προτέρων, σε άλλο αναγνωρισμένο ίδρυμα.

Η πιο πάνω απόφαση ισχύει για περίοδο τεσσάρων ετών. Σε περίπτωση που τα μαθήματα που υπέδειξε το Συμβούλιο δεν ολοκληρωθούν επιτυχώς στα πλαίσια των τεσσάρων ετών, η απόφαση παύει να ισχύει και η αιτήτρια θα πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση.