Αναγνώριση τίτλων σπουδών πενταετούς διάρκειας Δημόσιων Πανεπιστημίων της Ελλάδας

Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) ανακοινώνει ότι οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Ελλάδας, ύστερα από επιτυχή ολοκλήρωση προγραμμάτων πενταετούς διάρκειας, αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου στον κλάδο/ειδίκευση που αναγράφεται στον τίτλο σπουδών και ταυτόχρονα και ως Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master.

Η πιο πάνω αναγνώριση έχει και αναδρομική ισχύ. Συνεπώς, οι τίτλοι σπουδών που έχουν απονεμηθεί στο παρελθόν ύστερα από σπουδές συνολικής διάρκειας πέντε ετών από τα εν λόγω Πανεπιστήμια, αναγνωρίζονται ως τίτλοι ισότιμοι και αντίστοιχοι προς Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου στον κλάδο/ειδίκευση που αναγράφεται στον τίτλο σπουδών και ταυτόχρονα και ως Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master.

Η πιο πάνω απόφαση δεν αφορά τίτλους σπουδών στους τομείς της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής.