Πενταετή προγράμματα σπουδών Ιατρικής Πανεπιστημίων της Κύπρου

Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) σε διαβούλευση με το ΔΙΠΑΕ επισημαίνει τα ακόλουθα όσον αφορά στα Πενταετή προγράμματα σπουδών Ιατρικής που προσφέρονται από Πανεπιστήμια της Κύπρου και τα οποία έχουν αξιολογηθεί/πιστοποιηθεί από το ΔΙΠΑΕ:

Τα εν λόγω προγράμματα έχουν αξιολογηθεί/πιστοποιηθεί από το ΔΙΠΑΕ, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδέχονται φοιτητές που κατέχουν ήδη Πτυχίο. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε μεταφορά μαθημάτων από το πρώτο Πτυχίο ή/και η ένταξη των φοιτητών στο δεύτερο έτος του Πτυχίου Ιατρικής, καθώς η κατοχή πρώτου Πτυχίου αποτελεί προαπαιτούμενο κριτήριο για την εγγραφή τους στο πενταετές πρόγραμμα Ιατρικής.