Προγράμματα Δικαιόχρησης (franchise)

Με βάση τον περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικό) Νόμο του 2010 – 1(Ι)/2010, παρέχεται σε κάθε Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η δυνατότητα να απονέμει η ίδια τίτλους σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κρατών μελών να απονέμουν αυτά τους δικούς τους τίτλους στη Δημοκρατία.

Το ΚΥΣΑΤΣ μπορεί να αναγνωρίσει τίτλους σπουδών που προσφέρονται με τη μέθοδο franchise εφόσον πληρούνται όλες οι πρόνοιες της Νομοθεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchise) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ). Πατήστε εδώ.