Ιδιωτική Εκπαίδευση

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια

Εγκεκριμένα Προγράμματα Ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Τα προγράμματα των ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου αξιολογούνται από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙ.Π.Α.Ε.).

Οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται από τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, μετά από πλήρη (εξ ολοκλήρου) φοίτηση στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο, θεωρούνται αυτόματα αναγνωρισμένοι με βάση τη Νομοθεσία και δεν υποβάλλονται στο ΚΥΣΑΤΣ για αναγνώριση.

Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ)

Τον πίνακα με τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) μπορείτε να δείτε στη σχετική ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (Δ.Α.Α.Ε.).

Αξιολογημένα - Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών ΙΣΤΕ

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙ.Π.Α.Ε.) είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών των ΙΣΤΕ.