Δημόσια Εκπαίδευση

Δημόσια Πανεπιστήμια

Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Οι τίτλοι που χορηγούν τα δημόσια ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου είναι αυτόματα αναγνωρισμένοι και δεν υπόκεινται στις διαδικασίες αναγνώρισης του ΚΥΣΑΤΣ.